11741062-21366714 OTP Szécsény    Tandíj:40.000,-Huf Távoktatás:50.000.-Huf

 TÁJÉKOZTATÓ „B” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ

 
1. A képző szerv neve: CÉLPONT AUTÓSISKOLA 
2. Iskolavezető neve: Póczos Tibor László e.v. 
3. Székhelye: 3188 Ludányhalászi, Losonci út 13. 
4. Telephely címe: 3170 Szécsény, Király u.6
5. Adószám:67910528-1-32 
6. Telefonszám: 06/70/3357-139 
7. 7. E.mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
8. Ügyfélfogadó címe: 3170 Szécsény, Király u.6
9. Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő 8.00- 12.00, Csütörtök: 8.00-12.00 óráig 
10. A tanfolyamra való felvétel módja: A tanfolyamra való beiratkozás, kizárólag 
személyesen lehetséges. 
11. Az előírt egészségi alkalmassági vizsgálat: személygépkocsi 1-es csoport. 
12. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. Írni, olvasni tud, továbbá a vizsgára bocsátás feltételeiről – így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről – igazoltan tájékoztatásban részesült, alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozik.
 
13. Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja, a Vizsgaközpont részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet. Megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozat alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. 
A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb. Alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, valamint a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. 
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le 
sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára!Az elméleti képzés díját megfizette.
 
14. Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező órákat levezette és a menettávolságokat igazoltan teljesítette. 
 
15. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele: a közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése, illetve a felmentés alapjául szolgáló okirat bemutatása, valamint az alapfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő igazolása, amely igazolható: 
- személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel 
- az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetében az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, ( a hiteles fordítás nem kötelező, ha az az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint 
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan- hatáskörrel rendelkező- magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatóság bizonyítvánnyal, 
hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsősoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét feltételezi. 
 
16. Kötelező óraszámok tantermi képzés esetén: 
ELMÉLET: 28 óra KRESZ: 19 óra 
Vezetéselmélet: 6 óra 
SZÜ: 3 óra 
Elméleti oktatási órák időtartama: 1 oktatási óra 45 perc 
GYAKORLATI KÉPZÉS: 29 óra (+ 1 óra forgalmi vizsga) 
9 óra alapoktatás 
20 óra forgalmi vezetés 
Gyakorlati oktatási órák időtartama: 1 oktatási óra 50 perc 
 
17. Oktató jármű:
TOYOTA YARIS,TOYOTA AVENSIS,TOYOTA COROLLA
 
18. Hiányzások:
A tantermi tanfolyamon való részvétel kötelező! Az elméleti oktatás óraszámainak témakörönként 10%-nál kevesebb hiányzását önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára- azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt- pótfoglalkozást kell tartani. A gyakorlati oktatásról való távollétet, a megbeszélt foglalkozás előtt – 1 nappal – következmény nélkül le lehet mondani. 
Az igazolatlan távolmaradás pótóra befizetésének kötelezettségével jár! 
 
19. A tandíj befizetésének módja:
Elméleti és gyakorlati tandíj Póczos Tibor László CÉLPONT AUTÓSISKOLA
számlájára:3170 Szécsény OTP Bank NyRt fiókjában történik.
A tandíj és vizsgadíj befizetése történhet egy összegben, részletfizetéssel, készpénzzel, átutalással. Pótóra igénylése az iskolavezetőnél vagy az oktatónál történhet. 
 
20. Felmentések:
A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyaink tantermi foglalkozásain való részvétele alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban, indokolt esetben tolmács közreműködésével vizsgázhat az, aki a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Vizsgaközpontól kérelemre engedélyt kapott. Az egyéb- vizsga – alóli felmentést az iskolavezető kérésére a csatolt és hitelesített okirat másolata alapján a Vizsgaközpont erre jogosult vezetője adhat.
 
21. Áthelyezés:
Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja tanulmányait, úgy a biztosított tandíjkedvezményt vissza kell térítenie az autósiskolának. A fel nem használt gyakorlati  tandíjat visszatérítjük,a teljesített oktatásról Képzési Igazolást állítunk ki 3 munkanapon belül.Az elméleti tandíjat a tanfolyam elindítása után már nem áll módunkban visszafizetni. 
 
22. Oktatási helyszínek: 
Tanterem: 3170 Szécsény, Király u.6. 
Tanpálya: Balassagyarmat Fáy András út 9.
A forgalmi oktatás és a vizsga Balassagyarmaton történik. 
 
23. Felügyeleti szerv:
Salgótarjáni Kirendeltség  Közlekedési Alkalmassági-és Vizsgaközpont Salgótarján, Karancs út 54.sz. 
Telefon: + 36 32 521-283, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
 
24. Vizsgázó joga és kötelessége:
A vizsgázónak joga van a kiírt vizsgaidőpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben- saját hibáján kívül- a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, úgy joga van ismételt vizsgaidőpontot kérni a vizsgadíj befizetése nélkül. Joga van a Salgótarjáni kirendeltség  Közlekedési Alkalmassági-és Vizsgaközpont Salgótarján Karancs út 54. alatt bejelentést tenni, ha a vizsga eredményével nem ért egyet, vagy ha zavaró eseményeket tapasztal a vizsgán. 
A vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan, kulturáltan megjelennie. 
Amennyiben a vizsgázó késne, vagy nem jelenne meg új vizsgaidőpontot csak a vizsgadíj ismételt megfizetése után kaphat. A vizsga megkezdése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy vezetésre képes állapotban van.Tudomásul veszi azt, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, majd jegyzőkönyv készül az esetről. 
A bérelt taneszközöket legkésőbb a sikeres elméleti vizsgát követő 1 héten belül kell visszahozni sértetlen állapotban! Elhasználódott, összefirkált könyveket nem veszünk vissza,ezek árát a tanuló köteles megfizetni! 
Az autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak árát nem emeli meg a beiratkozástól számított 6 hónapon belül. A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az iskolavezetőhöz fordulhatnak. 
 
25. 1.sz függelék 
Életkori feltételek a beiskolázáshoz: „B” kategória: aki a 17 életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. 
Életkori feltételek a vizsgára bocsájtáshoz: „B” kategória, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. 
Gyakorlat: jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte. 
 
26. A tanfolyami képzés díjai: 
az elméleti képzés díja: 50.000.-Huf/távoktatás/
a gyakorlati képzés díja:10.000,.-Ft/óra 
A pótóra díja megegyezik a mindenkori gyakorlati képzés óradíjával. 
 
27. Vizsgák díjai: 
elméleti vizsga díja: 4600 Ft 
forgalmi vizsga díja: 11000 Ft 
 
A befizetés történhet egy összegben vagy részletekben, ez esetben az elméleti tandíjat és az elméleti vizsgadíjat beiskolázáskor kell teljesíteni. A gyakorlati vezetés díját 10 óránként előre kell teljesíteni. A díjváltozás jogát a képzőszerv fenntartja!
 
Külföldi állampolgárok részére, csak az előírt időtartamú, bejelentett lakcím alapján adható ki a vezetői engedély. 
A személyazonosító igazolvány-t, meglévő vezetői engedély-t minden vizsgára vigye magával és ezek érvényességét időben ellenőrizze! Ennek hiányában a vizsga nem tartható meg! 
Az automata gépkocsival vizsgázók kizárólag ilyet vezethetnek!